ZÁPIS

 ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

(Aktualizace -vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci bude zápis probíhat distančně.) 

Organizace zápisu

 1. Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy: 
 • trvalé bydliště dítěte v MČ Praha 4; u cizinců místo pobytu, 
 • věk dítěte.

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

 1. Žádost o přijetí a evidenční list – formuláře si stáhnete elektronicky. V případě nutnosti si vyzvednete tiskopisy osobně po telefonické domluvě na č. 777 831 355 od 21.4. 2021 v ředitelně MŠ (zařízení Bezová 4, Praha 4). K žádosti o přijetí přiložíte kopii rodného listu dítěte.

 1. Průběh zápisu:
 1. Osobně, pouze pokud je to nezbytně nutné – přijímání vyplněných žádostí, kopie rodného listu dítěte a evidenčních listů (tiskopisy potvrzeny od lékaře) v ředitelně MŠ (zařízení Bezová 4, Praha 4) 11. 5. – 12. 5. 2021 od 13 h do 18 h.
 1. Doručením ve lhůtě 5. 5. – 12. 5. 2021 následujícím způsobem:
 • do datové schránky školy (ID: mnnmbme),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
 • poštou,
 • vhozením do poštovní schránky MŠ (u zařízení Bezová, Točitá, Hudečkova).

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Registrační číslo Vašeho dítěte, které bude po ukončení a vyhodnocení zápisu uvedeno v přehledu přijatých/nepřijatých dětí na webových stránkách školy a vývěsce u vchodu do MŠ, Vám bude následně sděleno.
 

 1. Výsledky přijímacího řízení budou k dispozici do konce května pod registračním číslem dítěte na webových stránkách školy a vývěsce u vchodu do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

 • ředitel/ka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení podle § 34 školského zákona  
 • zákonní zástupci žadatele mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí (§ 36 správního řádu) před vydáním rozhodnutí a nahlížet do správního spisu podle § 38 správního řádu; o nahlížení se vyhotoví protokol (po předchozí domluvě)
 • správní rozhodnutí o nepřijetí žadatele se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce
 • správní rozhodnutí odesílá MŠ přednostně do datové schránky zákonného zástupce (pozor – ne do firemní datové schránky, protože zástupcem dítěte je fyzická osoba - zákonný zástupce, ne společnost) 
 • podklady pro odvolací řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí do MŠ ředitel/ka odesílá odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne přijetí prvního odvolání 

 

 1. Zpětvzetí žádosti  - v případě, že dítě bude přijato do jiné MŠ oznamuje zákonný zástupce zpětvzetí žádosti (tiskopis poskytnut ke stažení) uvedeným způsobem (datovou schránkou, poštou atd.).

Informace k individuálnímu vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Soubory ke stažení:
Žádost o přijetí
Evidenční list
Zpětvzetí žádosti